पनवेल महानगरपालिका ( टोल फ्री नं - १८००-२२७७०१ )

कम्युनिटी किचन (फूड पॅकेट्सची व्यवस्था)

" कोव्हीड १९ संदर्भात तक्रार करण्यासाठी WhatsApp No: 9769012012 , Email Id: panvelcorporation@gmail.com/panvelcovid19@gmail.com "

COVID - 19 Dashboard

Hon. Commissioner