पनवेल महानगरपालिका ( टोल फ्री नं - १८००-२२७७०१ )

"कोव्हीड रुग्णालय बेड व्यवस्थापन पथक " सदर पथकास संपर्क करण्यासाठी पुढील नंबर वर संपर्क साधने , संपर्क क्र: 8928931034 / 8928931049, whatsapp no :8928931041 / 8928931052

" कोव्हीड १९ संदर्भात तक्रार करण्यासाठी WhatsApp No: 9769012012 , Email Id: panvelcorporation@gmail.com/panvelcovid19@gmail.com "

Covid Bed Availablity Information

Hon. Mayor       Hon. Commissioner