पनवेल महानगरपालिका ( टोल फ्री नं - १८००-२२७७०१ )

"कोव्हीड रुग्णालय बेड व्यवस्थापन पथक" सदर पथकास संपर्क करण्यासाठी पुढील नंबर वर संपर्क साधने, संपर्क क्र: 8928931034 / 8928931049, whatsapp no :8928931041 / 8928931052


List of Licensed Structural Engineer

मालमत्ता दर सूची

आपले मालमत्ता देय भरा व पहा

Covid Bed Availablity Information

महापौर सहाय्यता निधीसाठीचा अर्ज

पनवेल महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन २०२१

Transport for all

नागरिकांनी मालमत्ता देयके लवकरात लवकर भरून प्रोत्सहनपर सूट चा लाभ घ्यावा - आयुक्त श्री.सुधाकर देशमुख

Hon. Mayor       Hon. Commissioner